--
-- --
Kamil YAMAN
Koru Belediye Başkanı

Başkan

Facebook

Başkanın
Mesajı

Mesaj Yaz
  Haberler
 İlan
 İlan
 SINAV SONUÇLARI
 MEVSİMLİK BEDEN İŞÇİSİ ALIMI SINAVI
 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HEYELAN HK. BİLGİLENDİRME
Tüm Haberler
  Biten Projeler
 Çevre Düzenlemeleri
 Çınarcık Yolu Asfaltlama Projesi
 Plaj Düzenlenmesi
 Sahil Düzenlenmesi
 Piknik Alanı
Tüm Biten Projeler
  Devam Eden Projeler
Tüm Devam Eden Projeler
  Resim Galerisi
 Haluk Levent Konseri
 Çanakkale Gezisi
 Çevre Düzenlemesi
 Niran Ünsal Konseri
Tüm Resim Galerileri
 GÖREVDE YÜKSELME

İLAN

2 Temmuz 2020 tarih ve 31173 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğe göre 2022 yılında yapılacak olan Görevde Yükselme Sınavı Yerel Yönetimler e-sertifika programı kapsamında Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek olup, başvurular  01.07.2022-18.07.2022 tarihleri  arasında internet üzerinden yapılacaktır. 2022 yılında yapılacak mahalli idareler personeli görevde yükselme eğitimi ve sınavının usul ve esaslarının 10. ve 11. Maddelerine göre boş bulunan şef kadrosu ve itfaiye çavuşu kadrosunun özellikleri aşağıda belirtilmiş olup;

 

Şef Kadrosu

 

Sınıfı               Ünvanı                       Derecesi          Adedi

GİH                Şef                                  5                   1

 

Şef  kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Son müracaat tarihi itibarıyla 5 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin (1) numaralı alt bendinde sayılan görevler ile mühendis hariç en az önlisans düzeyinde öğrenim gerektiren unvan değişikliğine tabi kadrolarda en az iki yıl; aynı bendin (2) numaralı alt bendinde sayılan görevlerde veya ortaöğrenim düzeyinde öğrenim gerektiren unvan değişikliğine tabi kadrolarda en az dört yıl çalışmış olmak,

 

İtfaiye Çavuşu Kadrosu

 

Sınıfı               Ünvanı                       Derecesi          Adedi

GİH                İtfaiye Çavuşu                 9                    1

 

İtfaiye çavuşluğuna atanabilmek için;

1) En az lise mezunu olmak,

2) Meslekle ilgili yükseköğrenim veya en az 4 yıllık yükseköğrenim mezunları için iki yıl; 2 yıllık yüksekokul mezunları için üç yıl, lise ve dengi okul mezunları için dört yıl itfaiye eri olarak çalışmış olmak,

 

II-BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

(1) Sınava katılmak isteyenlerin başvuru dilekçesi ve ekinde istenilen belgeler ile birlikte bağlı oldukları birimlerine başvurmaları gerekir. Başvurular 31/01/2022 günü mesai bitiminde sona erecektir. Bu tarihten sonraki başvurular dikkate alınmayacaktır.

(2) Başvuru dilekçelerindeki bilgilerin ve eki belgelerin doğruluğu birim amirlerince kontrol edilip tasdik edildikten sonra dilekçe ve eki belgeler, üst yazı ekinde son başvuru 31/01/2022 tarihi mesai bitimine kadar Yazı İşleri Müdürlüğüne gönderilecektir.

(3) Birim amirleri tüm başvuruları göndermek zorundadır.

 

III-GÖREVDE YÜKSELME YAZILI SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI

(1) Yazılı sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda başarılı sayılmak için en az altmış (60) puan alınması zorunludur.

(2) Yazılı sınav sonuçları, sınavı yapan kurum tarafından Bakanlığa bildirildiği tarihten itibaren en geç on gün içinde Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün www.mahalli-idareler.gov.tr resmi internet sitesinde ilan edilir. Ayrıca sınav kurulunca Belediyemize intikalinden itibaren en geç onbeş gün içerisinde Belediyemizin ilan askı panosunda ilan edilecektir.

(3) Sınav sonuçları, ilgililerine yazılı olarak tebliği edilir ve sınava katılanların sınav sonuç belgeleri, ilgililerin özlük dosyasında saklanır.

IV- GÖREVDE YÜKSELME YAZILI SINAVINDA BAŞARILI OLANLARIN SÖZLÜ SINAVA ALINMASI

(1) Kadrolarına atanacaklardan yazılı sınavda başarılı olanlardan en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday, belediyemiz sınav kurulunca sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.

(2) Sözlü sınava katılacak personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir.

(3) Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir.

(4) Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

 

V- BAŞARI SIRALAMASI

 (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı için ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır.

(2) Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir ve ilgili yerel yönetimlerin resmi internet sitesinde ilan edilir. Yapılan puanlama sonunda eşitlik olması durumunda sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilir. Bunların da eşitliği halinde kura ile tespit yapılır.

(3) İlgili yerel yönetimlerce ihtiyaç duyulması halinde görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayan personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, başarı sıralamasına göre yedek olarak belirlenebilir.

 

VI- GÖREVDE YÜKSELME SINAVINDA BAŞARILI OLANLARIN ATANMASI

(1) Sınavda başarılı olanların atamaları, başarı puanlarına göre duyuruda belirtilen boş kadro sayısı dikkate alınarak, başarı sıralaması listenin ilan edilmesini müteakip en geç iki ay içinde atanır.

(2) Duyurulan kadrolardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, vefat, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka ünvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma sebepleriyle boş kalan veya boşalan kadrolara başarı sıralamasının ilan edildiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı ünvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.13/01/2022 İLAN OLUNUR.

 

                                                                                                          Kamil YAMAN

                                                                                                          Belediye Başkanı

 


Copyright 2017 © Tüm Hakları Saklıdır
 Tel : +90 226 249 51 78
 
 Faks : +90 226 249 59 37
 
 E-mail : info @ koru.bel.tr
 
 Adres : Cumhuriyet Mah. Yalı Cd. No:2 Koru/ Çınarcık / Yalova - Türkiye