ARAMA
Koru Belediyesi

GÖREVDE YÜKSELME

Geri

GÖREVDE YÜKSELME

12 Ocak 2023

İLAN

2 Temmuz 2020 tarih ve 31173 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğe göre 2023 yılında Görevde Yükselme Sınavı yapılacaktır. 2023 yılında yapılacak mahalli idareler personeli görevde yükselme eğitimi ve sınavının usul ve esaslarının 10. ve 11. Maddelerine göre boş bulunan müdür ve itfaiye çavuşu kadrolarının özellikleri aşağıda belirtilmiş olup;

 

Müdür Kadrosu

Sınıfı               Ünvanı                       Derecesi          Adedi

GİH                Yazı İşleri Müdürü         1                    1

 

İtfaiye Çavuşu Kadrosu

Sınıfı               Ünvanı                       Derecesi          Adedi

GİH                İtfaiye Çavuşu                 4                    1

 

Genel Şartlar

a) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

b) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinde belirtilen atanabilme şartlarını taşımak,

c) Bu Yönetmelik kapsamındaki kadrolara atanabilmek için son müracaat tarihi itibarıyla en az bir yıl süreyle atamanın yapılacağı yerel yönetimde çalışmış olmak,

genel şartları aranır. Ancak, ilan edilen kadro için yerel yönetimde bir yıl çalışma şartını taşıyan personel bulunmaması durumunda, söz konusu kadro için yapılacak başvuruda bu şart aranmaz.

 Müdür  kadrosuna atanabilmek için;

 Özel Şartlar

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Son müracaat tarihi itibarıyla, koruma ve güvenlik görevlisi amiri, şef, koruma ve güvenlik şefi, bando şefi, hukuk müşaviri, çözümleyici, uzman, sivil savunma uzmanı, ayniyat saymanı, muhasebeci, kontrol memuru ile eğitmen kadrolarında veya en az önlisans düzeyinde öğrenim gerektiren unvan değişikliğine tabi kadrolarda en az iki yıl ya da 5 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinde sayılan görevlerde veya ortaöğrenim düzeyinde öğrenim gerektiren unvan değişikliğine tabi kadrolarda en az altı yıl çalışmış olmak,

 3) İlgili yönetmeliğin 7. maddesi Birinci fıkranın (a), (e) ve (f) bentlerinin (2) numaralı alt bentlerinde sayılan ve farklı alt görev hizmet süresi belirlenen unvanlarda çalışmış bulunan personelin alt görev hizmet süresinin hesaplanmasında;

 a) İki yıllık süre aranan alt görevlerde geçen sürenin tamamı,

b) Dört yıllık süre aranan alt görevlerde geçen sürenin yarısı,

c) Altı yıllık süre aranan alt görevlerde geçen sürenin üçte biri,

alınmak suretiyle, toplam en az iki yıllık süre şartı aranır.

 

İtfaiye Çavuşu Kadrosu

 

Sınıfı               Ünvanı                       Derecesi          Adedi

GİH                İtfaiye Çavuşu                 4                    1

 İtfaiye Çavuşu kadrosuna atanabilmek için;

 Özel Şartlar

1) En az lise mezunu olmak,

2) Meslekle ilgili yükseköğrenim veya en az 4 yıllık yükseköğrenim mezunları için iki yıl; 2 yıllık yüksekokul mezunları için üç yıl, lise ve dengi okul mezunları için dört yıl itfaiye eri olarak çalışmış olmak,

 

II-BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

(1) Sınava katılmak isteyenlerin başvuru dilekçesi ve ekinde istenilen belgeler ile birlikte bağlı oldukları birimlerine başvurmaları gerekir. Başvurular 31/01/2023 günü mesai bitiminde sona erecektir. Bu tarihten sonraki başvurular dikkate alınmayacaktır.

(2) Başvuru dilekçelerindeki bilgilerin ve eki belgelerin doğruluğu birim amirlerince kontrol edilip tasdik edildikten sonra dilekçe ve eki belgeler, üst yazı ekinde son başvuru 31/01/2023 tarihi mesai bitimine kadar Yazı İşleri Müdürlüğüne gönderilecektir.

(3) Birim amirleri tüm başvuruları göndermek zorundadır.

 

III-GÖREVDE YÜKSELME YAZILI SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI

(1) Yazılı sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda başarılı sayılmak için en az altmış (60) puan alınması zorunludur.

(2) Yazılı sınav sonuçları, sınavı yapan kurum tarafından Bakanlığa bildirildiği tarihten itibaren en geç on gün içinde Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün www.mahalli-idareler.gov.tr resmi internet sitesinde ilan edilir. Ayrıca sınav kurulunca Belediyemize intikalinden itibaren en geç onbeş gün içerisinde Belediyemizin ilan askı panosunda ilan edilecektir.

(3) Sınav sonuçları, ilgililerine yazılı olarak tebliği edilir ve sınava katılanların sınav sonuç belgeleri, ilgililerin özlük dosyasında saklanır.

 

IV- GÖREVDE YÜKSELME YAZILI SINAVINDA BAŞARILI OLANLARIN SÖZLÜ SINAVA ALINMASI

(1) Müdür ve itfaiye çavuşu kadrosuna atanacaklardan yazılı sınavda başarılı olanlardan en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday, belediyemiz sınav kurulunca sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.

(2) Sözlü sınava katılacak personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir.

(3) Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir.

(4) Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

 

V- BAŞARI SIRALAMASI

 (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı için ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır.

(2) Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir ve ilgili yerel yönetimlerin resmi internet sitesinde ilan edilir. Yapılan puanlama sonunda eşitlik olması durumunda sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilir. Bunların da eşitliği halinde kura ile tespit yapılır.

(3) İlgili yerel yönetimlerce ihtiyaç duyulması halinde görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayan personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, başarı sıralamasına göre yedek olarak belirlenebilir.

 

VI- GÖREVDE YÜKSELME SINAVINDA BAŞARILI OLANLARIN ATANMASI

 

(1) Sınavda başarılı olanların atamaları, başarı puanlarına göre duyuruda belirtilen boş kadro sayısı dikkate alınarak, başarı sıralaması listenin ilan edilmesini müteakip en geç iki ay içinde atanır.

(2) Duyurulan kadrolardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, vefat, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka ünvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma sebepleriyle boş kalan veya boşalan kadrolara başarı sıralamasının ilan edildiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı ünvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.12/01/2023 İLAN OLUNUR.

 

 

 

                                                                                                          Kamil YAMAN

                                                                                                          Belediye Başkanı

DİĞER DUYURULAR