ARAMA
Koru Belediyesi

İlan

Geri

İlan

27 Eylül 2022

KORU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

TİCARİ TAKSİ PLAKASI VERİLMESİ İHALE İLANI

MADDE 1-5393 Sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesinin (p) bendi, Belediye Meclisinin 01/09/2022 tarih ve 50 sayılı kararıyla verilen yetkiye dayanarak, Belediye Encümeninin 21/09/2022 tarih ve  48 sayılı kararı gereğince 1 (Bir) adet ticari taksi plakası kullanım hakkı 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesinin (a) bendine göre kapalı teklif usulü ile satılacaktır.

MADDE 2- İhale 12/10/2022 tarihinde Çarşamba günü saat 14:00’ da Cumhuriyet Mahallesi Yalı Caddesi No:4 Koru/Çınarcık/YALOVA adresinde Koru Belediye Başkanlığı Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda Belediye Encümeni tarafından yapılacaktır.

MADDE 3- 1 adet ticari taksi plakası kullanım hakkı muhammen bedeli (KDV Hariç) 500.000,00-TL (Beşyüzbin)’ dir.

MADDE 4- Geçici teminat bedeli 15.000,00-TL’ dir. Kesin Teminat ise ihale bedeli üzerinden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 54. Maddesine göre tespit edilir.

MADDE 5- İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI

a) Nüfus cüzdanı sureti (Muhtarlıktan) (Aslı)

b) Koru Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge (Aslı)

c) Yalova İli sınırları içerisinde ikamet ettiğine dair yerleşim yeri (ikametgah) belgesi (Aslı)

d) Adli sicil kaydı (TCK’ nın 103, 104, 109, 188, 190, 191, 227. Maddeleri ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 35. Maddesinden hüküm giymemiş olmak şartı aranır.)

e) Noter tasdikli imza beyannamesi (Aslı)

f) Tebligat için adres beyanı; irtibat için telefon numarası

g) Ehliyet Fotokopisi (En az B sınıfı)

h) Vergi dairesi mükellefiyet kaydı (Aslı)

ı) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına ihaleye katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi (Aslı)

i)Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine yatırarak, aldıkları makbuz veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 26. Maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi (Aslı)

j) Şartname alındı makbuzu (Aslı)

k) Şoförlük mesleğini geçim kaynağı olarak seçmiş olduğunu ve sürekli olarak icra ettiğini beyan etmiş ve ilgili meslek odasına, ilgili meslek odasının bulunmadığı yerlerde ise Şoförler Odasına üye olmak. (Şoförler Odası kaydı) (Aslı)

l) Nüfus Müdürlüğünden vukuatlı nüfus kayıt örneği (Aslı)

MADDE 6- Şartname ve ekleri Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde bedelsiz olarak görülebilir. Şartname bedeli 250,00-TL karşılığında temin edilebilir.  İhaleye katılmak için şartnamenin alınması mecburidir.

MADDE 7- İhaleye katılmak isteyenler, teklif dosyalarını 11/10/2022 Salı günü saat 17:00’ a kadar Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

MADDE 9- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni serbesttir.

                                                                                                                     

 

DİĞER DUYURULAR