ARAMA
Koru Belediyesi

İlan

Geri

İlan

20 Temmuz 2022

İLAN

KORU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Yalova İli, Çınarcık İlçesi, Koru Beldesi, Hürriyet Mahallesi Mezarlık yolu caddesi No:14 adresinde mülkiyeti Koru Belediyesine ait 425 ada 1 nolu 553,79 m2 arsa vasıflı taşınmaz Belediye Encümeninin 20.07.2022 tarih ve 26 sayılı kararı ile 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif almak suretiyle satılacaktır.

1-İhale 10.08.2022 Çarşamba günü saat: 14:00 da Belediyemiz Encümen Toplantı salonunda, Encümen üyeleri (ihale komisyonu) huzurunda yapılacaktır.

2-Muhammen bedel 886.064,00 TL si olup (sekizyüzseksenaltibinatmişdörttl) TL olup isteklilerin%3 oranında geçici teminat tutarı 26.581,92 (yirmialtıbinbeşyüzseksenbirtldoksanikikuruş) TL yi ihaleden önce Belediye veznesine yatırmaları makbuzunu yada yasaya uygun teminat sunmaları gerekmektedir.

3-Hazırlanmış Şartnameler Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünden görülebilir ve 50 TL bedeli ile temin edilebilir.

4-İsteklilerde aranılan belgeler:  İhaleye katılacakların;

 1. a) Kanuni ikametgah olması-(Nüfusa kayıtlı bulunduğu nüfus müdürlüğünden  Yerleşim Yeri Adres belgesi-tüzel kişilerden istenmez)
 2. Türkiye’de tebligat için adres göstermesi
 3. Geçici teminat makbuzu
 4. Tüzel kişilerden imza sirküleri ve tüzel kişileri temsil ettiğine dair noter tasdikli belge
 5. İstekliler adına vekaleten ihaleye katılıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi
 6. Şartname ve şartnamenin eklerinde istenen belgeler
 7. Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden Borcu yoktur Belgesi
 8. Gerçek kişilerden nüfus cüzdanı fotokopisi
 9. İsteklilerin Ortak girişim olması halinde Noter Tasdikli Ortaklık Beyannamesi
 10. İhale dokümanının alındığına dair makbuz .İhale dokümanı 50.00 TL karşılığından Koru Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünden alınacaktır. İhale dökümanı idarede bedelsiz olarak görülebilir  ancak İhaleye Katılacak olanların dökümanı  alması gerekmektedir.
 11. Gerçek kişilerin imza beyannamesini, özel hukuk tüzel kişilerin yukarda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki  kuruluşların, ihalenin  yapıldığı 2022 yılı içinde alınmış  sicil kayıt belgesi  ile tüzel  kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile  tam  yetkili  olduklarını  gösterir Noterlikçe  tasdik edilmiş imza  sirkülerini  veya  vekaletnameyi  vermeleri,. 

 

Bütün be belgeler dosya şeklinde ihale günü en geç saat 12:00 a kadar Fen İşleri Müdürlüğüne teslim edilecektir

 5- İstekliler ilanda ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikteimzalı, şartname ve eklerin tamamen okunup kabul edildiğiniteklif edilen fiyatın rakam ve yazıyla birbirine uygun olarak teklif mektuplarını da içerir Tekliflerini iadeli taahhütlü olarak yukarıda belirtilen ihalenin yapılacağı adrese gönderebilirler. Ancak teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir. Posta ile yapılan müracaatlarda ihale saatinden sonra gelen teklifler ile usulüne uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler kabul edilmez.

6-İdare ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir.21.07.2022

İlan olunur.

Koru Belediyesi Adres: Cumhuriyet Mah. Yalı cad.

No:4 KORU/YALOVA

Tel:02262495178

 

 

 

 

 

DİĞER DUYURULAR