ARAMA
Koru Belediyesi

İlan

Geri

İlan

21 Temmuz 2022

KORU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Yalova İli, Çınarcık İlçesi, Koru Beldesi, Atakent Mahallesi 3039 ada 1 parsel üzerinde 3.sokak  No:2 adresinde bulunan prefabrik tek katlı 124 m2  m2 kapalı alana sahip idaremize ait olan taşınmaz ‘Sağlık Tesisi’ yapılmak amacıyla Belediye Encümeninin 20/07/2022 tarih ve 28  sayılı kararı ile 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif almak suretiyle ihale edilerek kiraya verilecektir.

1-Kira süresi 3 (üç) yıldır.

 

2-İhale 10/08/2022 Çarşamba günü saat: 14:30 da Belediyemiz Encümen Toplantı salonunda, Encümen üyeleri huzurunda yapılacaktır.

 

3-Muhammen bedel 3 yıl için 5.400,00 TL si olup (beşbindörtyüz) TL ve istekliler %3 oranında geçici teminat tutarı 162 TL (yüzaltmışiki) TL yi ihaleden önce Belediye veznesine yatırmaları yada yasaya uygun teminat sunmaları gerekmektedir.

 

4-Hazırlanmış Şartnameler Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünden görülebilir ve 20 TL bedeli ile temin edilebilir.

5-İsteklilerde aranılan belgeler:  İhaleye katılacakların;

a) Yasal yerleşim yeri belgesi (İkametgah belgesi)

b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermesi,

 c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
  d)  Gerçek kişilerin imza beyannamesini, özel hukuk tüzel kişilerin yukarda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki  kuruluşların, ihalenin  yapıldığı 2022 yılı içinde alınmış  sicil kayıt belgesi  ile tüzel  kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile  tam  yetkili  olduklarını  gösterir Noterlikçe  tasdik edilmiş imza  sirkülerini  veya  vekaletnameyi  vermeleri,. 

 6- İstekliler ilanda ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikteimzalı, şartname ve eklerin tamamen okunup kabul edildiğiniteklif edilen fiyatın rakam ve yazıyla birbirine uygun olarak teklif mektuplarını da içerir Tekliflerini iadeli taahhütlü olarak yukarıda belirtilen ihalenin yapılacağı adrese gönderebilirler. Ancak teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir. Posta ile yapılan müracaatlarda ihale saatinden sonra gelen teklifler ile usulüne uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler kabul edilmez.

İstekliler en geç ihale tarihi ve saatine kadar başvuruda bulunabilir.

 

7-İdare ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir.21/07/2022

 

Koru Belediyesi

Adres: Cumhuriyet Mah. Yalı cad.

No:9 KORU/YALOVA

 

DİĞER DUYURULAR