ARAMA
Koru Belediyesi

Parselasyon Planı Askı İlanı

Geri

Parselasyon Planı Askı İlanı

26 Aralık 2022

FEN İŞLERİ MÜDÜRLOGO 'nün 21 12.2022 tarih ve 1058 sayılı yazısı

Katılmayanlar

Belediye Başkanınca Encümene sevk edilmekle gereği görüşüldü;

Yukanda tarihi belirtilen yazıda,

Belediye Encümenimizin 16/11/2022 tarih ve 59 sayılı kararı ile Cumhuriyet

Mahallesi 20 pafta 1348, parsel ve G22D09D4C pafta 199 ada 31,32,33 nolu parsellerde Düzenleme Sınırını Gösteren Kroki sınırları dahilinde "Arazi ve Arsa Düzenlemesi" 3194 sayılı Kanunun 18. maddesi gereği uygulama kararı alınmış olup,Encümence verilmiş yetkiye dayanarak hazırlanan uygulamaya ait parselasyon planı ve eki sunulmuştur Uygulama sınırını gösterir Plan dahilinde 3194 sayılı kanunun 18. maddesine göre hazırlanan düzenleme sınır krokisi, ayırma çapı, parselasyon planı, ada dağıtım, tahsis, imar parselleri yüzölçümü ve malikleri gösterir tescil sayfası cetvellerinin kontrol edilerek uygun görülmesi halinde Encümence onanması ve askı ilanına çıkarılması için gereğinin yapılmasını arz ederim.

KARAR

Belediye Encümenimizin 16/11/2022 tarih ve 59 sayılı kararı ile Cumhuriyet Mahallesi 20 pafta 1348 parsel ve G22D09D4C pafta 199 ada 31,32,33 nolu parsellerde Düzenleme Sınırını Gösteren Kroki sınırları dahilinde "Arazi ve Arsa Düzenlemesi" 3194 sayılı Kanunun 18. maddesi gereği uygulama kararı alınmış olup, Encümence verilmiş yetkiye dayanarak hazırlanan uygulamaya ait parselasyon planı ve eki sunulmuştur

Arazi ve Arsa Düzenlemesi için yetkilendirilen Harita Kadastro Mühendisi 4589897828 TC nolu Adil YELE tarafından 3194 sayılı kanunun 18 Maddesine göre hazırlanan Düzenleme Sınır Krokisi, Parselasyon planı, Özet cetveli, tescile esas dağıtım cetveli, Tescil Sayfası cetvellerinin aynı kanunun 19 Maddesi gereğince onaylanmasına ve askı ilanına çıkarılmasına, kararın gereği için bir suretinin Fen İşleri Müdürlüğüne gönderilmesine belediyemiz encümenince oy birliği ile karar verildi.

DİĞER DUYURULAR