ARAMA
Koru Belediyesi

KORU BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK...

Geri

KORU BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANMAK ÜZERE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

27 Aralık 2023

KORU BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

İLK DEFA ATANMAK ÜZERE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

 

Yalova ili Koru Belediye Başkanlığı bünyesinde 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi ile Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş pozisyona tam zamanlı sözleşmeli personel alınacaktır.

 

Sıra No

Pozisyon Unvanı

Hizmet Sınıfı

Pozisyon Derecesi

Pozisyon Adedi

Niteliği

Cinsiyeti

KPSS Puan Türü

KPSS Taban Puanı

1

Mühendis

TH

7

1

-Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin inşaat mühendisliği bölümünden mezun olmak.
-En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Kadın/ Erkek

P3

En az 70 puan

 

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:

Belediyemizin yukarıda belirtilen boş bulunan pozisyonu için yapılacak başvurularda aranan genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

 

 • BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

            İlan edilen pozisyona atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40 ncı maddesi ile 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

 1. Türk vatandaşı olmak,
 2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
 6. İlan edilen pozisyonlar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

 

2) BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

 1. İlan edilen unvan için, mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvan karşısındaki puan türünden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
 2. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,
 3. 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

 

 • BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Başvuru sırasında;

Sınava girmek isteyen adaylar, Kurumumuzdan veya Belediyemizin www.koru.bel.tr resmi internet adresi üzerinden temin edecekleri başvuru formuna aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir:

 1. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir.)
 2. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir.)
 3. Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir.)
 4. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı.
 5. Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı.
 6. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı.
 7. Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi başvuru formuna yapıştırılacak.)
 8. Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir.)

Belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya posta yoluyla yapılan başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar Belediyemize ibraz edilmesi gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilecektir.)

 

 • BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için:

 1. Adayların, başvuru formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurmaları ve başvuru esnasında istenilen diğer belgeler ile birlikte 12/02/2024-14/02/2024 tarihleri arasında mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 08:00-17:00 arasında) Cumhuriyet Mahallesi Yalı Caddesi No:4 Koru /Çınarcık/YALOVA adresi evrak kayıt birimine şahsen veya iadeli posta yolu ile müracaatlarını yapabileceklerdir. (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.)
 2. Elektronik ortamda yapılan başvurular, istenilen belgeler eklenmek suretiyle, başvuru tarihleri içerisinde Belediyemizin yaziisleri@koru.bel.tr mail adresine yapılacaktır.
 3. Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, Belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.
 4. Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

 

5) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ-BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:

 1. Belediyemizce T.C Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş pozisyon sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır.
 2. Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.
 3. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı başvuruların değerlendirilmesine müteakip 16/02/2024 tarihinde Belediyemizin www.koru.bel.tr internet adresinden ilan edilecektir.
 4. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
 5. Başvuruları kabul edilip sınava çağırılan adaylara, Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.
 6. Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara, adayların başvuru formunun iletişim bilgileri bölümünde belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan adres tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın sorumluluğundadır.
 7. Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın ulaşmamasından Belediyemiz sorumlu tutulmayacaktır.

 

6) SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:

Sözlü sınav 23/02/2024 tarihinde saat 10:00'da Cumhuriyet Mahallesi Yalı Caddesi No:4 Koru /Çınarcık /YALOVA adresinde bulunan Koru Belediyesi hizmet binasında yapılacaktır.

Sözlü sınav, aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.

Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

 

Sözlü Sınav Konuları:

 1. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
 2. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,
 3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
 4. Mahalli idareler ile ilgili temel mevzuat

 konuları ile pozisyon unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.

 

7) SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ:

 1. Sınavda Değerlendirme;Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, mahalli idareler ile ilgili temel mevzuat konularında 15'er puan, pozisyon unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır.
 2. Adayların atamaya esas başvuru puanı; Belediyemiz tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyemizin internet sitesinden ilan edilecektir.
 3. Adayların atamaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak pozisyon sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri Belediyenin internet adresinden (koru.bel.tr) ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
 4. Sınav Kurulu;Sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı pozisyonlardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.
 5. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmayacaktır. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilecek ve bu kişiler hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Ayrıca haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına da suç duyurusunda bulunulacaktır.
 6. Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyemizin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

İlan Olunur.

KORU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

İndirilecek Formlar    
Sağlık Durumu Beyanı Askerlik Beyanı Başvuru Formu

 

 

Bilgi için : yaziisleri@koru.bel.tr