ARAMA
Koru Belediyesi

SERVİS ARACI ÇALIŞTIRMA RUHSAT...

Geri

SERVİS ARACI ÇALIŞTIRMA RUHSATI HAKKI SATIŞ İHALE İLANI

25 Ekim 2023

KORU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

SERVİS ARACI ÇALIŞTIRMA RUHSATI HAKKI SATIŞ İHALE İLANI

MADDE 1– 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15.Maddesinin (p) bendi ve Belediye Encümeninin 18.10.2023 Tarih ve 51  Sayılı Kararı gereğince, 20 adet Servis Aracı Çalıştırma Ruhsatı Hakkı Satışı 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 35. Maddesinin (a) bendine göre Kapalı Teklif Usulü ile ihale edilerek yapılacaktır.

 

MADDE 2 – İŞİN NİTELİĞİ, MİKTARI

 

SERVİS ARACI

İHALE KONUSU

İHALE GÜNÜ

İHALE SAATİ

 

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

1 Nolu Servis Aracı

Servis Aracı Çalıştırma Ruhsatı Hakkı Satışı

08.11.2023

14:00

 

250.000,00 TL (KDV HARİÇ)

7.500,00 TL

2 Nolu Servis Aracı

Servis Aracı Çalıştırma Ruhsatı Hakkı Satışı

08.11.2023

14:00

 

250.000,00 TL (KDV HARİÇ)

7.500,00 TL

3 Nolu Servis Aracı

Servis Aracı Çalıştırma Ruhsatı Hakkı Satışı

08.11.2023

14:00

 

250.000,00 TL (KDV HARİÇ)

7.500,00 TL

4 Nolu Servis Aracı

Servis Aracı Çalıştırma Ruhsatı Hakkı Satışı

08.11.2023

14:00

 

250.000,00 TL (KDV HARİÇ)

7.500,00 TL

5 Nolu Servis Aracı

Servis Aracı Çalıştırma Ruhsatı Hakkı Satışı

08.11.2023

14:00

 

250.000,00 TL (KDV HARİÇ)

7.500,00 TL

6 Nolu Servis Aracı

Servis Aracı Çalıştırma Ruhsatı Hakkı Satışı

08.11.2023

14:00

 

250.000,00 TL (KDV HARİÇ)

7.500,00 TL

7 Nolu Servis Aracı

Servis Aracı Çalıştırma Ruhsatı Hakkı Satışı

08.11.2023

14:00

 

250.000,00 TL (KDV HARİÇ)

7.500,00 TL

8 Nolu Servis Aracı

Servis Aracı Çalıştırma Ruhsatı Hakkı Satışı

08.11.2023

14:00

 

250.000,00 TL (KDV HARİÇ)

7.500,00 TL

9 Nolu Servis Aracı

Servis Aracı Çalıştırma Ruhsatı Hakkı Satışı

08.11.2023

14:00

 

250.000,00 TL (KDV HARİÇ)

7.500,00 TL

10 Nolu Servis Aracı

Servis Aracı Çalıştırma Ruhsatı Hakkı Satışı

08.11.2023

14:00

 

250.000,00 TL (KDV HARİÇ)

7.500,00 TL

11 Nolu Servis Aracı

Servis Aracı Çalıştırma Ruhsatı Hakkı Satışı

08.11.2023

14:00

 

250.000,00 TL (KDV HARİÇ)

7.500,00 TL

12 Nolu Servis Aracı

Servis Aracı Çalıştırma Ruhsatı Hakkı Satışı

08.11.2023

14:00

 

250.000,00 TL (KDV HARİÇ)

7.500,00 TL

13 Nolu Servis Aracı

Servis Aracı Çalıştırma Ruhsatı Hakkı Satışı

08.11.2023

14:00

 

250.000,00 TL (KDV HARİÇ)

7.500,00 TL

14 Nolu Servis Aracı

Servis Aracı Çalıştırma Ruhsatı Hakkı Satışı

08.11.2023

14:00

 

250.000,00 TL (KDV HARİÇ)

7.500,00 TL

15 Nolu Servis Aracı

Servis Aracı Çalıştırma Ruhsatı Hakkı Satışı

08.11.2023

14:00

 

250.000,00 TL (KDV HARİÇ)

7.500,00 TL

16 Nolu Servis Aracı

Servis Aracı Çalıştırma Ruhsatı Hakkı Satışı

08.11.2023

14:00

 

250.000,00 TL (KDV HARİÇ)

7.500,00 TL

17 Nolu Servis Aracı

Servis Aracı Çalıştırma Ruhsatı Hakkı Satışı

08.11.2023

14:00

 

250.000,00 TL (KDV HARİÇ)

7.500,00 TL

18 Nolu Servis Aracı

Servis Aracı Çalıştırma Ruhsatı Hakkı Satışı

08.11.2023

14:00

 

250.000,00 TL (KDV HARİÇ)

7.500,00 TL

19 Nolu Servis Aracı

Servis Aracı Çalıştırma Ruhsatı Hakkı Satışı

08.11.2023

14:00

 

250.000,00 TL (KDV HARİÇ)

7.500,00 TL

20 Nolu Servis Aracı

Servis Aracı Çalıştırma Ruhsatı Hakkı Satışı

08.11.2023

14:00

 

250.000,00 TL (KDV HARİÇ)

7.500,00 TL

MADDE 3- İhale 08.11.2023 Çarşamba günü saat:14:00’de Cumhuriyet Mahallesi Yalı Caddesi No:4 Koru Çınarcık YALOVA adresinde, Belediye Encümeni tarafından Koru Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

MADDE 4-Şartname ve ekleri Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünde mesai saatleri (08:30/17:00) içerisinde bedelsiz olarak görülebilir. Şartname bedeli 500,00-TL(beşyüztürklirası) karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılmak için şartnamenin alınması mecburidir.

MADDE 5- Geçici Teminat 7.500,00 TL

MADDE 6- İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI

 • Gerçek kişilerde aranacak şartlar:
 1. Yerleşim Yeri Belgesi ( İhale tarihi itibariyle Yalova ili sınırları içerisinde en az 1 (bir) yıl ikamet ediyor olması zorunludur).
 2. Noter tasdikli imza beyannamesi.
 3. Tebligat için Türkiye’de adres beyanı; irtibat için varsa telefon numarası.
 4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ( T.C. kimlik no olacak ) veya kayıp olması durumunda Nüfus Müdürlüklerinden alınmış, ‘’Geçici Kimlik Belgesi ‘’nin fotokopisi (Aslı idarece görülecek )
 5. Adli sicil kaydı (TCK’nın 103,104,109,188,190,191,227. Maddeleri ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 35. Maddesinden hüküm giymemiş olmak şartı aranır.)

 

 • Tüzel kişilerde aranacak şartlar:
 1. Tebligat için Türkiye’de adres beyanı; irtibat için telefon numarası.
 2. Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış; tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı ( Yalova İl sınırları içerisinde faaliyet gösteren ) veya noter tasdikli sureti ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
 3. Kooperatifler ve Anonim şirketlerde yönetim kurulu üyelerinin, diğer tüzel kişilerde şirket sahibi ve ortaklarının Yerleşim Yeri Belgesi ( İhale tarihi itibariyle Yalova ili sınırları içerisinde en az 1 (bir) yıl ikamet ediyor olması zorunludur).
 4. Kooperatifler ve Anonim şirketlerde yönetim kurulu üyelerinin, diğer tüzel kişilerde şirket sahibi ve ortaklarının Adli sicil kaydı (TCK’nın 103,104,109,188,190,191,227. Maddeleri ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 35. Maddesinden hüküm giymemiş olmak şartı aranır).

 

 • Gerçek ve Tüzel kişilerde aranacak ortak şartlar:
 1. İhale Şartnamesinde belirtilen geçici teminata ve şartnameye ait alındı belgesi.
 2. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına ihaleye katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
 3. Koru Belediyesine vadesi geçmiş borcu yoktur yazısı (Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacaktır.)

 

 • Ortak girişim olması halinde aranacak şartlar:
 1. İsteklilerin ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri (A) ve (B) bentlerinde istenen belgeleri verecektir.
 2. Ayrıca bu şartnameye ekli örneğe uygun girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermeleri gerekmektedir. (İhale üzerine kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.)

 

MADDE 7- İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesinin 7. inci maddesinde istenilen belgeleri ve teklif dosyalarını 08.11.2023 Carşamba günü saat: 13:30’a kadar, Koru Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Cumhuriyet Mahallesi Yalı Caddesi No:4 Koru Çınarcık YALOVA adresine kapalı bir zarf içerisinde, “İhale Zarfı Alındı” belgesi karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılacak müracaatların da aynı saatlere kadar yukarıda belirtilen adrese ulaştırılması gerekmektedir.

 

MADDE 8- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni serbesttir.

  İLAN OLUNUR.

  Kamil YAMAN
   Belediye Başkanı