ARAMA
Koru Belediyesi

Ticari hatlı minübüslerin çalı...

Geri

Ticari hatlı minübüslerin çalıştırılmasına dair yönetmelik

4 Kasım 2019

KORU BELEDİYESİ TİCARİ HATLI MİNİBÜSLERİN ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

 

Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak 

Amaç: 

Madde: 1- Bu yönetmeliğin amacı; Belediye sınırları ve mücavir alan sınırları içinde belirlenen güzergâhlarda toplu taşıma faaliyeti gösteren ticari hatlı minibüslerin çalışma şartlarını, çalışma izinlerini, şeklini, süreleri ile denetimleri hususundaki esasları düzenlemektir.

 Kapsam: 

Madde: 2- Bu yönetmelik; Koru Belediyesince belirlenen ve Belediye sınırları ile mücavir alan sınırları içerisinde faaliyet gösteren ve toplu taşıma hizmeti veren tüm ticari hatlı minibüsleri kapsar.

Yasal Dayanak: 

Madde: 3- Bu yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15/b ve p, 18/m maddeleri ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.  

İKİNCİ BÖLÜM

Tanımlar: Madde: 4- (1) Bu yönetmeliğin uygulanmasında; Belediye: Koru Belediyesini, İşletici: Toplu taşıma amacıyla ticari hatlı minibüs çalıştıran kişileri, Ticari Hatlı Minibüs: Toplu taşıma hizmeti vermek amacı ile kullanılan ve Koru Belediyesi ve mücavir alan sınırları içinde tahsis kapsamında bulunan, Yalova Trafik Tescil Şube Müdürlüğünde kayıtlı minibüs ve küçük otobüsleri Araç Sürücüsü: İşletmeciyi veya işletmeci tarafından aracını sevk ve idare etmekle görevlendirilen kişiyi, Güzergâh: Ticari hatlı minibüslerde araçların daha önceden belirlenmiş kalkış ve varış noktası arasında kalan yolları, Güzergah Belgesi: Ticari hatlı minibüslerde araç sahiplerinin adına yönetmelik hükümlerine göre Belediyeden alacakları Güzergah Belgesi, Durak: Düzenli şehir içi yolcu taşımacılığında kalkış (hareket) noktasından itibaren güzergâhında bulunan yolcu indirilip bindirilen yeri, Denetim Görevlisi: Koru Belediyesi  Zabıta Müdürlüğü personelini ifade eder.  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ticari Hatlı Minibüs Çalıştırma İlkeleri, Başvuru Şekli, Aranacak Şartlar, Çalışma Usul ve Esasları 

Ticari Hatlı Minibüs Çalıştırma: 

Madde: 5-

 a) Koru Belediyesi ve mücavir alan sınırları içerisinde ticari hatlı minibüs çalıştırmak isteyen kişilerin öncelikle Belediyeden kendi adlarına ticari plaka tahsis belgesini almaları zorunludur. 

b) Ticari hatlı minibüs çalıştırma hakkını elde eden işletmecilere, Belediyece düzenlenen ve her yıl vizelenecek olan “Güzergah İzin Belgesi" verilir. güzergah izin Belgesinin aslının minibüsün çalışması esnasında araçta bulundurulması zorunludur. İşletici ya da araç sürücüsü, istenildiğinde denetim görevlilerine Güzergah İzin Belgesini ibraz etmek zorundadır. 

c)  Belge ücretleri Belediye Meclisi’nce belirlenir. Güzergah İzin Belgesi almayan ve yıllık vizelerini yaptırmayan ticari hatlı minibüslere çalışma izni verilmez. 

d) Yönetmelikte belirtilen yasal yükümlülükler ile Belediye meclisince belirlenen mali yükümlülüklerini yerine getirenlerin Belgeleri bir yıl süre ile geçerli olmak üzere uzatılır. 

e) Ticari hatlı minibüslerin çalışma şekil ve şartları, çalıştırılabileceği yerler, güzergâhları, sayıları, taşıtların teknik özellikleri, yaşı, rengi ebadı Şoförün Kılık Kıyafeti ve aykırı davranışlara verilecek olan cezalar Belediye Trafik Komisyonu Başkanlığı tarafından belirlenir.

Güzergah İzin  Belgesi Alacaklardan İstenecek Belgeler Şartlar

Madde: 6- (1) Bu yönetmelik esaslarına göre Güzergah İzin Belgesi alacak kişilerden aşağıdaki belgeler istenir: a) Başvuru dilekçesi, b) Noter onaylı beyan, c) Sürücü belgesi fotokopisi (en az B sınıfı sürücü belgesi), d) Onaylı ikametgah ilmühaberi, e) Adli sicil kaydı belgesi. (2) Güzergah İzin belgesi alacaklar yukarıdaki evraklar ile Belediyenin ilgili birimine müracaat edecektir. Evraklarında eksiklik bulunmayanların ilgili Birimden Belgelerini bir yıl süre ile alacaklardır 

Belediye İşlemleri: 

 Madde: 7- Araçlarda Aranacak Şartlar: 

 (1) Ticari hatlı minibüs olarak kullanılacak araçlarda istiap haddi kadar oturma yeri bulunması, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na bağlı çıkartılan yönetmeliğin 1 sayılı cetvelinde belirtilen esaslara göre ticari hatlı minibüslerin tavanının üst ön kısmında (şapkada) çalıştığı hatla ilgili kalkış ve varış noktalarını gösteren numunesine uygun ışıklı bir levha mevcut olması ve Belediye Trafik Komisyonu Başkanlığı tarafından belirlenen teknik özellikleri taşıması şarttır. 

(2) Ticari hatlı minibüslerin iç ve dış kısımlarında reklam bulundurulması, “Ticari Araçlarda Reklam Bulundurulması Hakkındaki Yönetmelik” hükümlerine göre yapılacaktır.  

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler Sorumluluk

Madde: 8- (1) Ticari hatlı minibüs işleticisi, sürücü ve personeli sistem içindeki her türlü faaliyetleri nedeni ile doğacak olan mali, hukuki ve cezai sonuçlardan doğrudan sorumludur. Bu nedenle Belediyeye herhangi bir sorumluluk atfedilemez. 

(2) Ticari hatlı minibüslerin yönetmelik hükümlerine aykırı davranışları ile sebebiyet verdikleri zararlar araç sahipleri tarafından ödenir. 

(3) Araç işleticilerinin taşıma hizmeti sırasında veya başka durumlarda üçüncü şahıslara verdiği zararlar tamamen araç sahibine aittir.

Alım, Satım ve Devir

Madde: 9- Araçların alım, satım ve devirleri ile ilgili Güzergah izin belgesi verilmesinde uyulacak usul ve esaslar;  (1) Ticari hatlı minibüslerin alım, satım ve devir hallerinde değiştirmek isteyen hat ruhsat sahibi alım, satım ve devir nedeniyle yeni aracının 1 ay içinde trafik ruhsatını alıp araç değişiklik özelliklerini yeniden Belediye Başkanlığına bildirir. (2)  Bu devir işleminde gelir tarifesinde belirlenen miktarı 30 gün içinde Belediye veznesine yatırmak zorundadır. Süresinde bildirimde bulunmayan veya süresinde devir bedelini Belediye veznesine yatırmayan hat hak sahiplerinin Belgeleri Belediye Encümenince iptal edilir. (3) Belge iptalinden sonra yeniden hatta girmek ilk müracaat hükümlerine tabidir.

Veraset Yolu İle İntikaller:

 Madde: 10- (1) Ticari hatlı minibüs işleticisinin ölümü veya gaipliği halinde, mahkemeden alınacak veraset ilamında yazılı varislerin başvurusu üzerine tüm varislerin adına veya varisler arasında hakkından feragat eden varsa noter feragatnamesi ile adına Güzergah izin belgesi düzenlenmesi istenen varis adına noterden muvafakatname tamamlanarak, kendi aralarında noter huzurunda tespit ettikleri mirasçıya hat hakkının devri bu yönetmeliğin ilgili  maddeleri çerçevesinde yapılır. Konu Belediye Encümenine intikal ettirilir ve Encümen kararına göre Belge düzenlenir. (2) Mirasçılardan devir ve temlikte ücret alınmaz. Ancak mirasçılar aracı başka bir şâhısa satmak istediklerinde, devir ve diğer ücretler alınır. 

 Denetim: 

Madde: 11- (1) Ticari hatlı minibüs işleticileri bu yönetmelik hükümlerine göre hareket etmek zorundadır. Söz konusu hükümlere riayet konusunda gerekli denetim Belediye Zabıta Müdürlüğünce yapılacaktır.

Taşıma Mecburiyeti: 

Madde: 12- (1) Ticari hatlı minibüs işleticileri kaza, aracın arıza ve bakımı gibi nedenlerle aracının taşıma hizmeti yapamadığı veya yapamayacağı durumlarda bilgi vermeleri ile sözleşmede belirtilecek özel durumlar dışında toplu taşıma hizmetlerini ücreti karşılığında herkesin yararlanacağı şekilde sağlamak zorundadır. Ticari hatlı minibüs işleticileri, araçlarını hiçbir nedenle Belediyeden izinsiz ve habersiz taşıma hizmeti yapmaktan alıkoyamazlar.

Değişiklik Yapma Hak ve Yetkisi: 

Madde: 13- (1) Belediye Trafik Komisyonu Başkanlığı tarafından belirlenen hat güzergahları aynen uygulanır. Güzergâhlar işleticiler tarafından değiştirilemez, kısaltılamaz, uzatılamaz. (2) Belediyece ticari hatlı minibüslerin çalışacağı semtler ve güzergâhlar, ancak Belediye Trafik Komisyonu Başkanlığı tarafından, taşıma hizmetinden yararlanan halkın ulaşım ihtiyacı göz önüne alınarak değiştirilebilir. (3) Şehir trafik düzenlenmesi, yapım çalışmaları ve kamu güvenliği sebepleri ile önceden haber vermek suretiyle belediye; güzergâh, durak noktaları ve çalışma saatlerinde değişiklik isteyebilir. İşletici bu isteğe uymak zorundadır.

Bilgi Verme Zorunluluğu

Madde: 14- (1) Ticari hatlı minibüs işleticileri kaza, aracın arıza ve bakımı gibi nedenlerle aracının taşıma hizmeti yapamadığı veya yapamayacağı durumlarda ve kendi adreslerinde vuku bulacak değişikleri en geç 7 gün içinde Belediyenin ilgili birimine bildirmek zorundadır.

Hatlarda Çalıştırılacak Araç Sayıları 

Madde: 15- (1) Hatlarda çalışacak ticari minibüs sayıları Belediye Trafik Komisyonu Başkanlığı ve minibüsçüler kooperatifi başkanları tarafından tespit edilir. Bu düzenleme halkın ulaşım ihtiyacı göz önünde bulundurularak yapılır. Çalıştırılan araç sayısının artırılmasına gerek olursa aynı şartlar ve usuller dâhilinde 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümlerine göre Belediye Trafik Komisyonu Başkanlığının onayı alınarak uygulanır.

Güzergah Değişikliği: 

Madde: 16- Ticari hatlı minibüs işleticileri kendilerine verilen güzergâhlarda yolcu taşımak zorundadır. Birbirleri ile herhangi bir güzergâh ve hat değişikliği yapamazlar.

Çalışma Süreleri: 

Madde: 17- Ticari hatlı minibüslerin çalışma süreleri ile her gün hangi saatler içinde taşıma hizmetleri yapacakları Belediye Trafik Komisyonu Başkanlığınca ve Minibüsçüler Kooperatifi Başkanları ile birlikte belirlenir.

Duraklar: 

Madde: 18- (1) Ticari hatlı minibüslerin durak yerleri Belediye Trafik Komisyonu Başkanlığı tarafından belirlenir ve çalıştığı güzergah üzerinde belirlenen duraklarda indirme bindirme yapar. Taşıma saatleri dışında araçların park durumları işleticinin kendi sorumluluğundadır.

Ücret Tarifeleri: 

Madde: 19- (1) Ticari hatlı minibüslerin yolcu fiyat tarifeleri,indirimli fiyat tarifeleri Belediye Meclisi tarafından Minibüsçüler Kooperatifi Başkanlarının görüşü alınarak belirlenir. Belirlenen fiyat tarifeleri araç üzerinde yolcuların görebileceği bir şekilde bulundurulur.

Tembih ve Yasaklar: 

Madde: 20– Aşağıda belirtilen hususlar, özel kanunlarla getirilen uygulama ve yaptırımlar hariç, Belediye tembih ve yasağı olarak düzenlenmiştir. a) Bu yönetmelik kapsamına giren ticari hatlı minibüsler Belediyeden “Güzergah izin belgesi” almadan çalışma yapamazlar. b) Ticari hatlı minibüslerin kendi durakları haricinde durmaları, yolcu indirme ve bindirme yapmaları yasaktır. Araçlar kendilerine verilen güzergâh dışında çalışamaz. c) Ticari hatlı minibüslerde çığırtkan-muavin bulundurulamaz. ç) Ticari hatlı minibüsler trafik tescil belgesinde (2918 sayılı Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 3 üncü maddesindeki minibüs tanımına uygun) belirtilen istiap haddi dışında ayakta yolcu alamazlar. d) Ticari hatlı minibüs işleticileri ticari hatlı minibüslerini bir başkasına kiraya veremez. e) Ticari hatlı minibüslerin devrinde trafik tescil belgesinin alınmasına müteakip 30 gün içinde Belediyeden gerekli devir işlemlerinin yapılması zorunludur. f) Belediye onayı ile izin verilen reklâm bilgileri dışında minibüslerin içinde ve dışında başka yazı ve aksesuar bulundurulması yasaktır. g) Ticari hatlı minibüslerin trafik ve yaya seyir güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde sevk ve idaresi yasaktır. h) Ticari hatlı minibüslerin içinde yüksek sesle yolcuların rahatsızlığına yol açacak radyo-teyp çalınması, şoför dahil sigara içilmesi yasaktır. 4207 sayılı Kanun gereği araç içerisinde “Sigara İçilmez” ibareli levha asılması zorunludur. ı) Ticari hatlı minibüslerin yolcularını kaza, arıza vs. mücbir sebepler haricinde yollarda aktarma yapmaları yasaktır. Son duraklarına kadar yolcularını götürmek zorundadır. i) Ticari hatlı minibüslerin Belge harcı ve diğer ücretleri zamanında ödenmesi zorunludur. j) Ticari hatlı minibüs işleticileri kazaya uğramış aracını tamir ettirmeden hasarlı şekilde çalıştıramaz. k) Ticari hatlı minibüs işleticileri Belediye Meclisi ve Belediye Trafik Komisyonu Başkanlığının aldığı kararlara uymak zorundadır. l) Ticari hatlı minibüslerde Belediye Meclisi tarafından belirlenen fiyat tarifelerinin müşterilerin kolayca görebileceği yere asılması zorunludur. m) Ticari hatlı minibüslerin Karayolları Trafik Kanun’u gereği araçlarda bulundurulması zorunlu olan avadanlık dışında araç ve gereç bulundurulması yasaktır. n) Ticari hatlı minibüslerin iç ve dış temizliğin yapılmış olması, iç döşemelerinin yırtık ve kirli olmaması zorunludur. o) Ticari hatlı minibüslerin izin almadan, mazeretsiz toplu taşıma hizmetinde çalışmamaları yasaktır. ö) Araç değişikliği yapan ticari hatlı minibüs işleticileri aracın trafik tescilinin yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içinde Belediyeye bildirim yapmak zorundadır. p) Alkollü içki kullanan ticari hatlı minibüs sahibi veya şoförünün alkolün etkisi altında iken durağa gelmesi ya da bu şekilde araç kullandığının tespit edilmesi halinde bu kişilere ilk tespitte duraktan 30 gün uzaklaştırma cezası verilir, tekrarı durumunda ise Belgeleri iptal edilir ve ticari hatlı minibüs işleticileri hiçbir hak talep edemezler. r) Ticari hatlı minibüs işleticileri Türk Ceza Kanunu’nda belirtilen yüz kızartıcı suçlar ile 103, 104, 109, 188, 190, 191, 227 nci maddelerindeki suçlardan hüküm giyenler affa uğramış olsalar bile Belgeleri iptal edilir, ticari hatlı minibüs sahipleri hiçbir hak iddia edemezler. s) Ticari hatlı minibüslerin işleticilerinin yolculara karşı ahlak kuralları dışında davranmaları ve yolcularla tartışmaları yasaktır,bu yasağa uymayan ve 3 kez uyarı alan şahısların minibüslerde çalışması engellenecektir. ş) Ticari hatlı minibüslerin ön ve yan taraflarına güzergâhlarını gösteren üç ana noktayı arka tarafına ise durak ismi ve varış noktalarını gösteren iki adet yazı yazmaları her iki tarafa Belediye logoları ve Belediye ismi yazmaları zorunludur. t) Ticari hatlı minibüs işleticilerinin kıyafetleri Belediye Trafik Komisyonu Başkanlığınca belirlenir. İşleticiler bu kıyafeti giymek zorundadır. u) Ticari hatlı minibüse yolcuların ve engelli (özürlü) vatandaşların rahat inip-binebilmelerini sağlamaları için gerekli düzenlemeyi yapmak zorundadır. ü) Ticari hatlı minibüslerde şoförlük yapacak kişilerde aşağıdaki şartlar aranır; 1) Türk Ceza Kanunu’nda belirtilen yüz kızartıcı suçlar ile 103, 104, 109, 188, 190, 191, 227 nci maddesindeki suçlardan affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olmak, 2) Asli kusurlu ve bilinçli taksirli olarak ölümlü trafik kazalarına karışmamış olmak, 3) Alkollü olarak araç kullanma veya hız kurallarını ihlal nedeniyle sürücü belgeleri birden fazla geri alınmamış olmak, 4) En az B sınıfı ehliyet sahibi olmak, 5) Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğünce belirlenen ve sürücüler için niteliğine uygun alınması gereken belgeleri almış olmak, v) Taşıt sürücüleri ile ilgili bu maddenin “ü” bendinin takibi ile ilgili düzenlemeler ilgili meslek odasınca yapılacaktır.

 

Cezai hükümler

Madde: 21- (1) Ticari hatlı minibüs işleticilerinin bu yönetmelik hükümlerine aykırı hareket etmeleri halinde belgeleri iptal olacaktır.  

BEŞİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler Hüküm Bulunmayan Haller: 

Madde: 22- (1) Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükte olan mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük: 

Madde: 23- (1) Bu yönetmelik hükümleri Belediye Meclisinin kabulünden sonra Belediyenin internet sitesinde yayımlanması ile yürürlüğe girer.

Yürütme: 

Madde: 24- (1) Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.”